Kjøreregler for privat oppussing og rehabilitering

Alle sameiere har ansvar for vedlikeholdet av sin egen bolig og dette ansvaret er beskrevet i husordensreglenes §14. Husordensreglene omtaler også støyende arbeid etc. i §2.

 

Bakgrunnen for dette skrivet er innkomne klager fra beboere om oppussingsprosjekter som tar lang tid og er til sjenanse for naboene. Vi vil her forsøke å samle noen retningslinjer for større oppussingsprosjekter med referanse til gjeldende husordensregler og instrukser. Dette for at de som pusser opp skal vite at dersom de holder seg innenfor disseretningslinjene er det ingen saklig grunn for naboene å klage, samtidig som naboer vet hva de kan forvente og må forholde seg til.

Det vi her skal omtale nærmere er større prosjekter som strekker seg over uker og det i stor grad benyttes innleid hjelp som i hovedsak arbeider på normal dagtid. Dette blir retningslinjer som kommer som tillegg til husordensreglene, orientering til nyinnflyttede og andre regler som gjelder installasjoner i leilighetene.

Sammendrag

Nedenfor følger en oppsummering der de enkelte punktene har en mer omfattende forklaring i den etterfølgende beskrivelse.

· Husk at det kan være arbeid der det må søkes om tillatelse av kommunen. Er du i tvil så sjekk ut med kommunen direkte eller evt. forhør deg med styret.

· Alt arbeid som strekker seg over flere dager skal varsles naboer og med spesiell angivelse av støyende perioder. Dette varsel bør også gis forretningsfører. Varseletskal inneholde typen arbeid, fra og til dato og med angivelse av tider for støyende arbeid samt en kontaktmulighet. Der hovedarbeidet gjøres på dagtid i normal arbeidstid vil det ikke være tillatt med støyende arbeid før kl. 08.00 og etter kl. 17.00.

Ved arbeid som strekker seg over veldig lang tid er det påkrevet med oppdatert status til naboene

· Ved innleie av håndverkere er det viktig å informere dem om gjeldende regler somparkering, renhold og bruk av felles arealer i kjeller/oppgang/inngangsparti.

· Alt arbeid som har med strøm og vann å gjøre skal utføres av autorisert fagmann/håndverker.

· Det er ikke lov å lage installasjoner som stenger for ventilasjonen i kjøkken og bad/vaskerom.

· Montering av ildsted krever ekstra ventiler for luft inn. Det er regler for hvilket pipeløp som skal benyttes i hver leilighet. Er du i tvil om noe, kontakt styret.

Forutsigbarhet er viktig for et godt naboskap.

For at naboer lettere skal kunne innrette seg på hva som vil skje er forutsigbarhet viktig. Det vil si at det informeres om prosjekter og spesielt om støyende arbeider. Når kan disse forventes å skje, og med hvilken varighet. Dette gir da naboer en mulighet til å innrette seg dersom de gjerne vil unngå dette ”bråket”. Tilsvarende blir det svært viktig for de som utfører støyende arbeider at de faktisk ikke skjer til andre tider enn de oppgitte. Ved avvik eller forsinkelser blir det da svært viktig å informere om dette i rimelig tid.

Planlegging - Nabovarsel - Oppdatering av status/plan

Før prosjekter som kan skape støy eller irritasjon hos naboer starter opp, skal det i rimelig tid – minst 2 uker - varsles styret v/forretningsfører og naboer. Siden nabovarselet skal inneholde informasjon om varighet og støyende arbeider kreves det at den som driver prosjektet har en rimelig detaljert plan. Spesielt støyende arbeider som boring/pigging og lignende i mur og betong (vegger og gulv) bør ha egne varsler i tillegg til det generelle nabovarselet, der man er nøye med tidsangivelsene. Disse bør også nabo-oppgangene varsles om. Forretningsfører er behjelpelig med tilgang for oppheng av slike varsler.

Alle avvik fra planen som forårsaker forskyvninger i en eller annen retning, spesielt av støyende arbeider, må varsles.

Ved større prosjekter (mer enn to uker) bør det hver annen uke komme en status til naboene.

Støy og annen irritasjon for nære naboer

Støy er kanskje den største irritasjon for nære naboer i enhver sammenheng.

§ 2 i Husordensreglene sier:

Støyende håndverksarbeid, bruk av slagdrill etc. er kun tillatt på:

- hverdager i tidsrommet kl. 08.00 - 19.00 og

- lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - 15.00.

Støyende håndverksarbeid er ikke tillatt på søndager og helligdager.

Ved større arbeider i leiligheten som kan ta tid, skal nærmeste naboer informeres om varighet og tidspunkt for arbeidet. Arbeidet må likevel skje innenfor de tider som er nevnt ovenfor. I dette skrivet har vi presisert et unntak når det gjelder støyende arbeid, og det er når dette arbeidet strekker seg over tid og det gjerne er innleid hjelp som utfører dette i hovedsak på dagtid. Da skal støyende arbeid begrenses til tiden mellom kl. 08.00 og kl.17.00.

Husordensreglenes tidsangivelse til kl. 19.00 på hverdager gjelder mer for den beboer som selv etter egen arbeidsdag må foreta noen mindre arbeider som medfører støy. I tillegg er støv, skitt og dårlig fremkommelighet på grunn av lagring av materialer og søppel på fellesarealer store kilder til irritasjon. Det betyr at man etter hver arbeidsdag vasker/feier i trappoppgangen hvis nødvendig. Likeledes fjerne søppel og annet avfall for hver dag hvis dette beslaglegger fellesarealer (trappoppgang, kjeller eller ute rundt blokkene).

Man kan heller ikke lagre materialer o.l. på fellesarealer. Her må man benytte egen garasje eller bod, alternativt låne slik plass av en nabo. Fellesarealer skal ikke benyttes til dette.

Fellesarealene kan kun benyttes ved omlasting, f.eks. til/fra bil og til det fraktes ut/inn i leilighet. Dette må skje samme dag. Felles arealer skal aldri være lagringsplass natten over.

Parkering

Parkering er en utfordring også i det daglige, men spesielt er det viktig å tenke på når det kryr av håndverkere som skal ha tilgang til leiligheten. Det er som kjent ikke tillatt å parkere langs blokkene, og dette er omtalt i Husordensreglenes §15.

Likefullt vil alle ha forståelse for at en håndverker, eller beboer for den saks skyld, kjører frem til oppgangen for å laste av eller på materialer, verktøy el., men ikke at kjøretøyet blir stående foran blokka utover omlastingstiden. Da må eier av leiligheten henvise håndverkerne til våre oppmerkede parkeringsplasser.

Hva kan man gjøre i egen leilighet?

Husk at det er ikke alt man har lov å gjøre, men Husordensreglenes § 14 angir hva som er den enkelte sameier/leietakers ansvar når det gjelder installasjoner i leiligheten.

Når behovet for en full rehabilitering dukker opp er det viktig at sameier sjekker ut gjeldende bygningsforskrifter i kommunen. Generelt kan man si at alt arbeid skal gjøres i henhold til gjeldende byggeforskrifter, og det kan innebære det må søkes om tillatelse fra kommunen. I tillegg kan det kreves at arbeidet utføres av autoriserte håndverker/installatører. Er man i tvil må man kontakte kommunen eller forhøre seg med forretningsfører.

Hva må være i orden før man starter et større prosjekt?

Før man starter opp et større oppussingsprosjekt må man ha forhørt seg med styret om hva som kreves av sameiet og eventuelt av myndighetene.

Dersom det kreves godkjenninger fra kommunens side skal disse foreligge før oppstart.

Når alt er klart og planer foreligger skal man minst to uker før oppstart i leiligheten varsle naboer som beskrevet tidligere.

Hva krever fagkompetanse og autoriserte leverandører?

Enkelte arbeider må utføres av autoriserte fagfolk for at forsikringer skal gjelde, men også for egen sikkerhets skyld. For ens egen del er det trygt å vite at arbeidene er forskriftsmessig utført, men det er også viktig ved videresalg og leilighetens beskaffenhet. Skader påført andre som en følge av ikke fagmessig utført arbeid vil måtte dekkes av den ansvarlige beboer.

El-installasjoner

Alt av elektriske installasjoner krever autoriserte håndverkere.

Vann

Alt arbeid på kjøkken, bad og vaskerom eller som på en eller annen måte omfatter vann i en eller annen form, krever autoriserte håndverkere.

Hva kan man gjøre selv?

Alt arbeid som ikke er nevnt over kan man utføre selv så sant det følger byggeforskriftene og er byggeteknisk fagmessig utført.